Галерия


Концерт по случай 49 години от създаването на детска градина“ Невен“


Спортен празник


Състезания по образователни направления, организирани от методичните обединения


Дейността на клубовете по интереси през учебната 2022/2023 година


Беседи по здравна грижа


Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 1, „Допълнително обучение по български език и литература“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Дейност 3 Работа с родители.


Открити практики през учебната 2022/2023 година


Дейности родители


Провеждане на занимания с децата от яслените групи „Слънчо“ и „Звездичка“


Екскурзии


Съвместни дейности между децата от различните възрастови групи


Педагогически ситуации през учебната 2021/2022 година


Тържества


Допълнителна подкрепа през учебната 2021/2022 година


Допълнителни дейности през лятото


Открити практики за подпомагане на новоназначени учители


Допълнително обучение по Български език и литература“ през учебната 2021/2022 година по Проект АПСПО


Дейността на клубовете по интереси през учебната 2021/2022 година


Откриване на учебната 2021/2022 година.


Ситуация по БДП в ПГ 6 г. група „Детско царство“


Фолклор и традиции


Седмица на четенето 13.12.2019


Дейности в детската градина по време на седмицата на бащата 15.11.2019


Вечер на Безопасното движение по пътищата в ПГ група „Бъборани-сладурани“


Есенен празник в детската градина през учебната 2019/2020 година


Празници и развлечения


Занимания по интереси


Материално техническа база


Участия в конкурси


Дейности с родители


Дейности извън сградана на ДГ